Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen ägs av Olav Thon Stiftelsen och bedriver huvudsakligen fastighets- och hotellverksamhet.

Under 2022 hade Olav Thon Gruppen rörelseintäkter på nästan 12,2 miljarder norska kronor och sysselsatte 2 703 personer på årsbasis. Gruppen består av de två enheterna Thon Eiendom och Thon Hotels.

Thon Eiendom

Thon Eiendom är marknadsledande inom fastigheter i Norge med 99 köpcentrum och ca 500 kommersiella fastigheter. I fastighetsenheten ingår i det börsnoterade bolaget Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Den 1 januari 2017 uppgick hyresintäkterna till 5,3 miljarder NOK. Handelsfastigheter utgör den största posten i fastighetsportföljen med 67 %. Kontor 14 % och hotell 12 % och övriga fastigheter uppgår till 7 %.

Geografiskt är fastighetsportföljen fördelad med 50°% i Osloregionen, 20°% i resten av storstads-Norge, 16°% i övriga norska städer och 14 °% i utlandet.

Thon Eiendoms köpcentrumportfölj består av:

Norge och Sverige

  • Totalt 107
  • Hel-/delägd 78
  • Förvaltad 29

Thon Hotels

Thon Hotels är en av Norges ledande hotellkedjor. I slutet av 2022 hade kedjan 89 hotell. Bland dessa återfinns fem hotell och två lägenhetshotell i Belgien, ett hotell i Nederländerna, två hotell i Sverige och ett hotell i Danmark. Totalt antal rum är 13 386. Thon Hotels är den dominerande aktören i storstadsregionerna Oslo och Bergen. Huvudfokus ligger på affärsmarknaden.

Förutom Thon Hotels egna restauranger ingår flera enskilda serveringsställen i Olav Thon Gruppen under namnet Restthon. Bland dessa återfinns bland annat Scotsman, Sir Winston, Gamle Major och Tostrup Uteservering i Oslo.

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter står för en mindre del av Olav Thon Gruppens intäkter och resultat. Den största enheten är industriverksamheten Unger Fabrikker i Fredrikstad.

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen grundades i december 2013 och när den etablerades överfördes samtliga aktier i Olav Thon Gruppen AS från Olav Thon. Stiftelsens mål är att ett stabilt och långvarigt ägande av Olav Thon Gruppen och dess underliggande verksamheter. Dessutom kan stiftelsen ge bidrag till välgörande ändamål.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.