Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen ägs av Olav Thon Stiftelsen och bedriver huvudsakligen fastighets- och hotellverksamhet.

2016 hade Olav Thon Gruppen rörelseintäkter på cirka 10,2 miljarder NOK och sysselsatte cirka 3 243 på årsbasis. Gruppen består av de två enheterna Thon Eiendom och Thon Hotels.

Thon Eiendom

Thon Eiendom är marknadsledande inom fastigheter i Norge med 99 köpcentrum och ca 500 kommersiella fastigheter. I fastighetsenheten ingår i det börsnoterade bolaget Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Den 1 januari 2017 uppgick hyresintäkterna till 5,3 miljarder NOK. Handelsfastigheter utgör den största posten i fastighetsportföljen med 67 %. Kontor 14 % och hotell 12 % och övriga fastigheter uppgår till 7%.

Geografiskt är fastighetsportföljen fördelad med 50 % i Osloregionen, 20 % i resten av storstads-Norge, 16 % i övriga norska städer och 14 % i utlandet.

Thon Eiendoms köpcentrumportfölj består av:

Norge och Sverige

  • Totalt 107
  • Hel-/delägd 78
  • Förvaltad 29

Thon Hotels

Thon Hotels är en av Norges ledande hotellkedjor. Vid ingången av 2017 hade kedjan 78 hotell i Norge. Därtill kommer fem hotell och två lägenhetshotell i Belgien och ett hotell i Nederländerna. Totalt antal rum är 11 610. Thon Hotels är den dominerande aktören i storstadsregionerna Oslo och Bergen. Huvudfokus på affärsmarknaden.

Förutom Thon Hotels egna restauranger ingår flera enskilda serveringsställen i Olav Thon Gruppen under namnet Restthon. Bland dessa återfinns bland annat Scotsman, Sir Winston, Gamle Major och Tostrup Uteservering i Oslo.

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter står för en mindre del av Olav Thon Gruppens intäkter och resultat. Den största enheten är industriverksamheten Unger Fabrikker i Fredrikstad.

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen grundades i december 2013 och fick i samband med etableringen samtliga aktier i Olav Thon Gruppen AS överförda från Olav Thon. Stiftelsens syfte är att utöva ett stabilt och långsiktigt ägande i Olav Thon Gruppen och underliggande verksamheter. Dessutom kan stiftelsen dela ut medel till allmännyttiga ändamål.