Villkor

Villkor för Visma-avtal hos Thon Hotels.

Avtalsparter

1.1

Avtalet ingås på uppdrag av Thon Hotels och Kunden av Visma Innkjøpssamarbeid, nedan kallade leverantör och kund. Med Kund avses moderbolag och dotterbolag med mer än 50  % ägarandel. Med Leverantör avses de hotell som vid varje given tidpunkt ingår i Thon Hotels.

1.2

Kunden måste använda Leverantören som den föredragna leverantören av hotelltjänster.

1.3

En sammanfattning av avtalets fördelar och parternas skyldigheter beskrivs i detta avtal.

Avtalets beskaffenhet

2.1

Detta avtal omfattar rabatter på boende, inklusive frukost.

2.1.1

Boende: Avtalet har en dynamisk prisstruktur, vilket innebär att priset varierar baserat på efterfrågan, veckodag och tidpunkten för bokningen. För detta avtal gäller alltid ordinarie pris på boende som utgångspunkt för ett rabatterat avtalspris. Priset avser en person per dag i standardrum inklusive frukost.

Priser och betalningsvillkor

3.1

Visma Innkjøpssamarbeid har förhandlat fram konkurrenskraftiga priser utifrån en förväntad volym på upp till 500 vistelsedygn per Kund på Leverantörens hotell.

3.2

För boende på Leverantörens hotell i Norge gäller avtalspriset för en person per rum och dag. Frukost ingår i priset.

3.3

3.3.1

Avtalspriserna för boende gäller för enskilda resenärer. Leverantören använder sig av dynamisk prissättning på sina hotell. Den baserar sig på marknad, efterfrågan och tidpunkten för bokningen, och kan komma att ändras på daglig basis. För Visma ges 10-16 % rabatt på Leverantörens ordinarie prisnivåer.

Kunden kan fritt boka den priskategori som finns tillgänglig vid respektive bokningstillfälle. Observera att särskilda villkor kan gälla vid bokning av andra priskategorier än avtalspriset.

3.4

För att erhålla boenderabatterna inom ramen för Visma-avtalet måste bokning göras via Vismas portal fordelbedrift.no eller via thonhotels.no.

För att erhålla förmånerna som är knutna till kurs- och konferensrabatten inom ramen för Visma-avtalet måste förfrågan skickas till följande adress:  eller ställas till den Account Manager du har kontakt med på Thon Hotels. Du kan även kontakta Thon Hotels Servicecenter på  för bokning. Vårt dedikerade kurs- och konferensteam återkommer till dig inom kort med ett konkret och rabatterat erbjudande.

3.5

Leverantören accepterar de vanligaste betalnings- och kreditkorten. Betalning av rum ska ske direkt till hotellet och gästen är personligt ansvarig för sin faktura.

3.6

I händelse av ändringar av offentliga avgifter som fastställts utanför Leverantörens kontroll kommer de priser som anges i detta avtal att justeras i enlighet med detta. Leverantören förbehåller sig rätten att göra, och kommer att genomföra, en prisjustering den 1 januari varje år.

3.7

Priserna som anges i detta avtal är inklusive moms (MVA).

3.8

Priserna på boende är inte provisionsgrundande.

Registering och bokning

4.1

Vid registrering som Visma-kund hos Thon Hotels kommer du att få ett välkomstbrev med information om bokning av boende, kurser och konferenser. 

Information

5.1

Kunden förbinder sig att informera om avtalet, dess förmåner och villkor internt på företaget, samt att länka till avtalet i företagets resepolicy. Tilldelad kundkod ska användas vid bokning av boende, kurser och konferenser.

Bokning/Avbokning och bonusprogram

6.1

Bokning och avbokning av boende kan göras via Vismas portal fordelbedrift.no och på thonhotels.no. Vid bokning genom andra kanaler än de som nämns här, kommer avtalets förmåner inte kunna uppnås. Bokning av kurser och konferenser måste göras via  eller .

6.2

Leverantören erbjuder Kundens anställda medlemskap i lojalitetsprogrammet THON+. Mer information om THON+.

6.3

Leverantören kan inte garantera att rum finns tillgänliga förrän tidigast kl. 15.00 på ankomstdagen. Om ankomst efter kl. 16.00 inte avtalats och garanterats för, har hotellet rätt att annulera bokningen. Avbokning av rum kan ske fram till kl. 16.00 på ankomstdagen. Den som bokar är ekonomiskt ansvarig för outnyttjade rum (no show) som man garanterat för. Utcheckning på avresedagen ska ske innan kl. 12.00 om inte annat avtalats. Om tidsfristen för utcheckning inte hålls kan Kunden komma att debiteras för ett extra dygn.

6.4

För kurser och konferenser gäller separata avbokningsvillkor och dessa framgår av respektive konferensavtal som ingås mellan Leverantör och Kund.

Konfidentiellt

7.1

All information som upprättas av Visma Innkjøpssamarbeid från Leverantören till Kunden i samband med detta avtal förblir Leverantörens egendom. Utan Leverantörens samtycke får sådan information inte lämnas vidare av Kunden i annat syfte än att uppfylla villkoren i avtalet.

Uppsägning av avtalet

8.1

Detta avtal kan sägas upp omedelbart av båda parter under avtalsperioden om:

  • någon av parterna skulle ställa in sina betalningar, inleda företagsrekonstruktion i enlighet med gällande lag, träda i likvidation eller försättas i konkurs.
  • någon av parterna har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

8.2

Under avtalsperioden har parterna en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Eventuell uppsägning av avtalet måste ske skriftligen.

8.3

Om Kunden säger upp sitt medlemskap hos Visma Innkjøpssamarbeid är Kunden skyldig att informera Leverantören om detta, och avtalet är då inte längre giltigt.

8.4

Oförutsedda händelser (Force Majeure) utanför Thon Hotels eller hotellens kontroll (strejk, lockout, brand, uteblivna leveranser etc.) ger båda parter rätt att säga upp avtalet utan ersättningsplikt.

Avtalets varaktighet

9.1

Detta avtal löper från det att avtalet ingås och så länge du är Kund under Visma Innkjøpssamarbeid.

Avtalet träder i kraft när dessa villkor har accepterats och från det att Leverantören erhållit denna accept.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.