Etiska riktlinjer och leverantörsuppföljning

Thon Hotels lyder under samma etiska riktlinjer som resten av koncernen. De etiska riktlinjerna ställer tydliga krav på medarbetare, leverantörer och partners.

Etiska riktlinjer

De etiska riktlinjerna bygger på Olav Thons vision, syfte och värderingar. Detta dokument beskriver koncernens etiska filosofi, och tillhandahåller vissa ramar för vad som uppfattas som ansvarsfullt beteende. Detta är viktigt för våra medarbetare, gäster/kunder, partners, leverantörer, affärspartners och samhället i stort, då det bidrar till en ömsesidig respekt och förtroende som är viktigt för att driva en verksamhet – idag och i framtiden.

Riktlinjerna i sin helhet finns på Olav Thon-koncernens webbplats.

Leverantörsuppföljning

Olav Thon-koncernen köper varor och tjänster för 3-4 miljarder NOK per år och har ett stort ansvar som köpare. Ansvarsfulla inköp är ett allt viktigare fokusområde och koncernen strävar efter att uppnå detta genom följande åtgärder:

  • En inköpspolicy som ställer krav på ansvarsfulla inköp
  • Noggrant utformade standardvillkor som ställer stora krav på leverantörers och underleverantörers fokus på – och kontinuerligt arbete med – mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.
  • En årlig utvärdering av ett urval av Olav Thon-koncernens leverantörer, med tonvikt på deras arbete med etik och samhällsansvar.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.